Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
spacer
niematerialne.nid.pl > Konwencja UNESCO > Organy konwencji
 
Organy konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku
Sprawne zarządzanie w ramach międzynarodowych traktatów wymaga powołania organów, które sprawować będą pieczę nad wszelkimi procesami i zagadnieniami wynikającymi z ich uchwalenia. W przypadku Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku powołane zostały 3 odrębne ciała odpowiedzialne za całokształt przedsięwzięć w ramach tej konwencji.
1. Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron

Najwyższym organem Konwencji jest Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron, którego zadaniem jest wyznaczanie strategicznego kierunku dla wdrażania Konwencji. Sesje zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego odbywają się co 2 lata. Zgromadzenie działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, jako organ kompetentny w zakresie wszystkich spraw dotyczących Konwencji.
2. Międzyrządowy Komitet do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego składa się z przedstawicieli 24 Państw-Stron, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 4 lat; zmiana połowy członków Komitetu następuje co 2 lata. Do najważniejszych zadań Komitetu zalicza się:
  • promowanie celów Konwencji oraz wspieranie i monitorowanie ich realizacji;
  • udzielanie wskazówek w zakresie najlepszych praktyk oraz zaleceń dotyczących środków mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
  • sporządzanie i przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzania projektu planu wykorzystania środków z Funduszu;
  • poszukiwanie sposobów zwiększenia posiadanych środków oraz podejmowanie niezbędnych działań w tym celu,
  • sporządzanie i przedkładanie Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia wytycznych operacyjnych dotyczących wdrażania niniejszej Konwencji,
  • analiza sprawozdań przedstawianych przez Państwa-Strony i ich podsumowywanie dla Zgromadzenia Ogólnego,
  • analiza wniosków składanych przez Państwa-Strony i ich rozpatrywanie zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Komitet i zatwierdzonymi przez Zgromadzenie.
Podczas oceny nadesłanych przez Państwa-Strony wniosków, Komitet korzysta z pomocy Ciała Ewaluacyjnego.  

Ciało Ewaluacyjne
Utworzone zostało w 2014 r. w celu zastąpienia dwóch działających osobno organów opiniujących wnioski: Ciała Konsultacyjnego i Ciała Pomocniczego.

Ciało Ewaluacyjne składa się z 12 członków: 6 ekspertów nominowanych przez Państwa-Strony Konwencji nie będące członkami Komitetu oraz 6 organizacji pozarządowych akredytowanych przez UNESCO. Członkowie zmieniają się rotacyjnie co 4 lata, W trakcie wyboru członków organizacji pozarządowych akredytowanych przez UNESCO i 6 niezależnych ekspertów nominowanych przez Komitet. Okres członkostwa nie powinien trwać dłużej niż 4 lata, a Komitet co roku odnawia 1/4 składu Ciała. Wybór członków oparty jest na zasadzie reprezentatywności geograficzne. 

Ciało Ewaluacyjne opiniuje wszystkie 4 rodzaje wniosków, tj.:
1. wpis na listę dziedzictwa wymagającego pilnej ochrony » 
2. wnioski o wpis na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego » 
3. wybór najlepszych projektów, programów i działań mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego
4. przyznanie międzynarodowej pomocy przekraczającej kwotę 25 000 USD

3. Sekretariat
Trzecim organem Konwencji jest Sekretariat UNESCO. Jego główne zadanie polega na przygotowywaniu dokumentacji dla Komitetu i Zgromadzenia Ogólnego, organizuje porządek obrad tych organów, a także zapewnia realizację podejmowanych przez nie uchwał.

spacer